Välkommen på årsmöte 25 maj

Den 25 maj kl 19 samlas vi i Fotskäls bygdegård för föreningens årsstämma.

Utöver val av förtroendeuppdrag så finns även följande punkter på dagordningen

 • stadgeändring av §21 ang ersättning till markägare, om föreningen skulle säljas
 • beslut om disposition av erhållna bidrag

Kaffe med dopp har vi också så klart. Välkommen!

 

Styrelsemöte den 5 februari.

Vid styrelsemötet igår diskuterades några frågor kring driften av nätet och vår förenings ekonomi.

Statens kvarnar har nu malt klart. Vår förening kommer nu att få 971 252 kronor i bidrag till vårt fibernät. Tidigare har vi erhållit ett förskott på 250 000 kronor. Stödet kommer att utbetalas inom 6 veckor.

Ett preliminärt datum är bestämt från Telia när de fyra nya medlemmarna kommer att kopplas in i noden. Det behövs en ny switch som kommer att installeras i noden, detta gör att leveranstiden är lång. Vi beställde arbetet den 12 december. Med den nya switchen med 24 anslutningar kommer nästa anslutningar av nya medlemmar kan ske snabbare då vi själva kan koppla in dem.  Datum för inkopplingen är preliminärt den 6 mars. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna!

Våra grannföreningar (Hajom, Tostared och Björketorp) arbetar vidare. Vi håller kontakten med dem och vår målsättning är att försöka underlätta för framtida samarbeten genom lämplig dragning av fiber och rör för fiber (kanalisation).

Årsmötet har preliminärt bestämts till den 25 maj, kl. 19 i Bygdegården.

Styrelsen

 

 

 

Efteranslutningar

Lagom till alla bestyr inför julen ska vi ansluta några nya medlemmar till vårt fibernät. Tanken är att gräva slang i december och blåsa fiber i januari. Driftsättningen av efteranslutningarna sker så snart vi kan efter det.

Vi har satt ett min. pris på 20 500 kr plus Telias avgifter för en anslutning i efterhand. De som ansluter sig till nätet i efterhand får dock inte del ”återbäringen” som bidraget från länsstyrelsen kan sägas utgöra. Om verklig kostnad för en efteranslutning överskrider 20500 får man helt enkelt betala hela kostnaden.

Vi har gott hopp om att få det sista pappren på plats inom kort så vi kan avsluta bidragsdelen i vårt projekt. Vi gör samtidigt en ny runda med markavtalen för att komplettera underskrifter som saknas. Dessa avtal ska sedan skickas till lantmäteriet för inskrivning så att de följer fastigheten vid ändrade ägarförhållanden. Inskrivningen påverkar inget övrigt för er som är markägare, kontraktet gäller precis som innan.

Fortsatt trevligt adventsfirande.

Ett år har gått….

Hej!

Ett år har gått sedan driftsättningen. Året har passerat utan några större bekymmer. Vi har haft några avbrott hem till enstaka personer och en större avgrävning. Men alla fel har åtgärdats snabbt!

Styrelsen har skickat in den sista begäran om utbetalning av stöd till Länsstyrelsen. Om allt går vägen så bör vi få en betydande summa pengar den närmaste tiden. Men vi måste vara beredda på det också kan ta tid innan allt är klart.

Vi har också fått en beställning från en blivande medlem att ansluta sig till vårt nät. Vi kommer inom den närmaste tiden att ansluta den nya medlemmen och andra eventuella nya medlemmar. Vi tar gärna emot nya medlemmar inom vårt verksamhetsområde. Kontakta styrelsen för en närmare offert på anslutningskostnaden med ett takpris.

Vi kommer även att ansluta oss till Hajoms fibernät vid Mellby. Vi tror att vi i en framtid kan samverka och utverka bättre priser för våra medlemmars fibertjänster om vi är stora. Genom samverka vid upphandlingar med Hajom blir vi större!

Om vi summerar det gångna året kan vi kanske säga att efter en intensiv fas med byggande och duster med Telias administration vid inkopplingen har allt gått över i ett mer lugnare tillstånd med förvaltande av vårt nät.

Det var lustigt hur fort man vande sig vid en bra fiberanslutning med många TV-kanaler!

Med vänliga hösthälsningar från styrelsen!

Glöm inte begära utsättning om du skall gräva i närheten av fiberkabeln. Det är dyrt att reparera en större fiberkabel…

Fiberavbrott

Idag lördag den 12 juli, 2014, grävdes olyckligtvis en grov fiberledning av vid Steningsdal, Sträte vid 10-snåret. Ett 40-tal medlemmar i föreningen boende i Sträte, Guthult, Knalta, Vågerse, Öjersås m. fl. västerut mot Kungsbacka är berörda.

Felet är anmält för reparation. Reparation kommer att påbörjas snarast! Kostnaden för reparationen kommer att debiteras grävaren av föreningen

Eftersom fiberledningen har många fiber (96 stycken) kommer en lagning att ta tid.

Så fort vi från styrelsen har ytterligare information om felet som vilken tid det kommer att vara avhjälpt kommer vi att meddela det här!

Uppdatering: kl. 14.56. Vår reparatör har påbörjat arbetet och  tror att felet kommer att vara avhjälpt under eftermiddagen eller kvällen om allt går bra.

Uppdatering söndag kl. 14.30: Felet är nu avhjälpt. De anslutningar som inte har abonnenter kommer att svetsas i början på veckan. Därefter kommer de svetsade förbindelserna att kontrollmätas så att ljussignalen inte dämpas för mycket. Mätningarna tar några minuter per anslutning. I samband med detta bryts förbindelsen kortvarigt. Vi ber om ursäkt för denna störning, men vi tycker det är viktigt att säkerställa att nätet är OK.

Styrelsen

Årsmöte

P1020767

Årsmötet i Fotskälsfiber hölls den 26 maj, 2014, kl. 19 i Fotskäls Bygdegård. Ett flertal medlemmar deltog.

Mötet inleddes med att Per och Oscar berättade lite om föreningen och vad som gjorts.
Totalt har:

 • 67 fiberskåp installerats
 • 79 km slang med fiber blåsts
 • 12 km tomslag lagts ned
 • 91 km slang har totalt plogats eller grävts ned
 • 440 stycken fiber går in i vår nod och har anslutits

Vad gäller kostnader och ekonomisk ställning så har vårt fibernät kostat 3 840 000 kronor, till det kommer 65 000 i externa kostnader.

Våra bidrag är:

 • 250 000 kronor i förskott från länsstyrelse som erhållits
 • 530 000 kronor kommer från kommun och region
 • 1 000 000 kronor är på gång in från länsstyrelsen när de får vår redovisning

I årsmötesförhandlingarna omvaldes som styrelseledamöter på 2 år:

 • Oscar Abrahamsson
 • Jonny Hylander
 • Håkan Eriksson
 • Urban Carlsson
 • Lars Arnesten
 • Per Johansson

Till ordförande på 1 år omvaldes Oscar Abrahamsson.

Som suppleanter på 2 år omvaldes:

 • Per Blomgren
 • Lise-Lott Gustavsson

Som revisorer omvaldes Gunnar Gustavsson på 2 år och Elisabeth Ivarsson nyvaldes på 2 år. Barbro Robertsson Strand hade avböjt omval och avtackades med blommor och en varm applåd av föreningen för sina tjänster.

Som arvode (inkl. soc. avgifter och skatter) till styrelse och revisorer att dela sinsemellan bestämde mötet att 100 kronor per medlem skall avsättas varje år.

Stämman beslöt att till valberedning utse Svante Björnberg (sammankallande),Tore Andersson och Karl-Johan Bengtsson.

Stämman beslöt efter debatt att anta för första gången den föreslagna stadgeändringen som tidigare presenterats. Den skall åter beslutas vid nästa årsmöte.

Stämman diskuterade en skrivelse från Östra Tostareds fiberförening om anslutning. Stämman diskuterade också de extra kostnader som uppstår om vägföreningar rensar diken där fiber är nedlagd och hur de skall hanteras.

Efter stämmans avslutning bjöd föreningen på kaffe med tilltugg, bland annat mycket goda bakverk gjorda av Monika Olofsson i styrelsen.

Med vänliga försommarhälsningar,

 

Styrelsen

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte

Årsmötet kommer att vara måndagen den 26 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg på mötet. För de som vill hjälpa Monica Olofsson med detta detta, kontakta henne snarast: olofsson.tm@gmail.com eller 0320-630 07.

På mötet kommer sedvanliga årsmötesförhandlingar att ske samt ett stadge-ändringsförslag att beslutas, se nedan.

Fibernätet är efter många om och men besiktigat och klart, detaljer kommer att presenteras på årsmötet. Driften av nätet har i stort sett varit problemfri, vi har bara haft en enda avgrävning av fiber.

De kommunala anslagen och de statliga är på gång. Som vi alla vet så mal statens och kommunens kvarnar sakta men säkert. Förhoppningsvis vet vi mer detaljer tills årsmötet.

En viktig punkt på årsmötet är en föreslagen stadgeändring. Då vi erhåller bidrag kan vi inte sälja vår förening på 7 år. Men om framtida medlemmar skulle vilja göra det så vill vi och många medlemmar ha klart nu hur vi då skall agera. Styrelsens förslag presenteras nedan:

Förslag stadgeändring: Paragraf 21.

Nuvarande lydelse:

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Föreslagen ändring:

§ 21 Upplösning av föreningen

Om medlemmarna vill avveckla eller sälja föreningen avgörs det genom två stämmobeslut på två separata stämmor. Det skall ske genom majoritetsbeslut på stämmorna, som skall vara åtskilda i tid.  Vid den andra stämman skall också beslutas hur tillgångarna skall fördelas mellan medlemmarna i föreningen och som intrångsersättning till de markägare som upplåtit mark för fiberförbindelserna genom markägaravtal.

 

Välkomna till årsmötet!

Styrelsen

Styrelsemöte

P1020760

Igår söndag 23 mars hade styrelsen möte. Till mötet var valberedning med dess ordförande Karl-Johan Bengtsson inbjuden inför årsmötet. Årsmötet kommer att vara den 26 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

På årsmötet kommer årsmötesförhandlingar att ske med val av ledamöter och beslut om arvoden. Ett förslag till förtydligande och modifiering av stadgarna om hur en eventuell försäljning skall ske och hur eventuell vinst skall delas kommer att presenteras. Kaffeservering kommer att finnas.

Diskussionerna gick höga på styrelsemötet inför framtiden. I stort sett alla större byggnationer är avklarade och föreningen går över i en förvaltningsfas.

En ihopkoppling med Hajoms fibernät kommer att ske vid Mellby.

Det kommer att finnas möjlighet för nytillkommande medlemmar i Fotskälsområdet att ansluta sig till vårt fibernät. Vi skall försöka samla ihop några åt gången för att minimera kostnaderna för en anslutning. Om du är intresserad av en offert på en anslutning, kontakta Oscar Abrahamsson för närmare detaljer, tel. 0761-193377.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

(Klicka på bilden för en tydligare bild!)

Orsaken till störning onsdagen den 26 februari vid 21-tiden.

Hej!

Gårdagens störning i fibernätet vid 21-tiden berodde på att en styrelsemedlem skulle koppla in en energi- och effektmätare i noden för att undersöka hur mycket elenergi som noden drar. Han bröt då all strömtillförsel till switcharna som delar upp de inkommande fibersignalerna till fibern till varje fastighet.

Tillfället som detta utfördes på kvällstid vid nyhetssändningarna på TV kanske inte var det lämpligaste och personen har framfört att han ber så mycket om ursäkt!

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Styrelsemöte

Hej!

 

Igår hade styrelsen möte. Vi diskuterade den kommande besiktningen av vår fiberanläggning. Vi har ännu inte fått alla underlag och mätprotokoll från ByNet. Besiktingsmannen från ÅF kommer att granska vår anläggning för att verifiera att den uppfyller alla krav.

Vårt fibernät fungerar som det skall, vi har inga driftstörningar som vi känner till. Ifall någon planerar att gräva i närheten av vår fiberledning så kontakta gärna Per i styrelsen innan. Då kan han märka ut ledningens läge, så den inte blir avgrävd. Kostnader för reparation av avgrävda ledningar är dyrt och den som gör det är ansvarig….

Både bidragen från kommunen och länsstyrelsen är klara och beslutade! För att vi skall få pengarna utbetalade krävs mycket underlag. Vi håller på och sammanställer det. Kommunen kräver inte bara kopior på våra fakturor utan också underlag på att vi verkligen betalt dem…

Med vänliga vinterhälsningar,

Styrelsen