Årsstämman

Vid stämman idag närvarade ett 50-tal medlemmar. På stämman omvaldes Per Blomgren som ordförande på ett år.

Monica Olofsson, Anneli Johansson och Ingmar Alexandersson har alla tre avböjt omval. Som styrelseledamöter på 2 år nyvaldes Hasse Johansson, Grevared, Ulrika Rosell-Nilsson, Edared och Barbro Sundin, Knalta.

De avgående ledamöterna avtackades för sina insatser för föreningen med blommor, konfekt och en varm applåd av årsstämman!

Övriga val var omval.

Lars Eriksson utsågs som sammankallande i nästa års valberedningen, med Lena Eriksson, Vilg, och John Björnberg, Fotskäl, som ledamöter.

Årsstämman diskuterade livligt olika förslag på återbetalning av inbetalt kapitaltillskott från medlemmarna. Årsstämman beslöt efter omröstning med handuppräkning att föreningen skall återbetala inbetalda ovillkorliga ägartillskott till medlemmarna under år 2017 med ett belopp motsvarande en helårskostnad för fibertjänster 3500 kronor.

Årsmötet avslutades med kaffe med dopp!

Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen.

Med vårhälsningar,

Styrelsen.

Årsstämma

Måndagen den 24 april kl. 19 hålls årsstämma i Fotskälsfiber ek. förening i Fotskäls Bygdegård.

På dagordningen är, förutom sedvanliga stämmofrågor, ett beslut om återbetalning av inbetalda ägartillskott till medlemmarna.

Kom på stämman, gör din röst hörd och påverka besluten!

Kaffeservering.

Välkomna!

Styrelsen

Styrelsemöte

Måndagen den 25 januari hade styrelsens ett av sina reguljära möten. På mötet diskuterades aktuella frågor, bland annat det trasiga UPS-batteriet som var orsaken till driftstörningen vid nyår.

Vidare diskuterades ytterligare en återbetalning av inbetalda ägartillskott till medlemmarna. Styrelsen ämnar till årsstämman måndagen den 24 april kl. 19 i Bygdegården inkomma med ett förslag till beslut.Vi avvaktar med årets fakturering tills efter årsstämman.

Fakturor skickar vi helst ut med e-mail till medlemmarna. Det blir enklare och billigare. Men det bygger på att vi har korrekta e-mailadresser. Om du ändrat e-mail, kontakta oss med den korrekta!

Vänliga vinterhälsningar,

Styrelsen

 

 

Nästa fakturering?

Hej!

Nu är ”friåret” för alla medlemmar som var med från början och erhållit statsbidrag till ända. Styrelsen har beslutat att fakturera månaderna november och december separat innan nyår samt års och kvartalsfakturor efter årsskiftet.

Styrelsen motiv till beslutet är att anpassa faktureringstidpunkten så att både fakturor för helår och kvartal sammanfaller en gång per år. Det underlättar administrationen.  Vidare tycker vi det är vettigt om fakturor för helår löper över hela kalenderår.

Så nästa faktura kommer nu direkt för två månader, sedan kommer en ny faktura vid nyår. Årskostnaden är samma då inga priser höjts.

Fiberförening i östra Tostared har hört av sig till vår förening och vill ansluta sig till internet och TV via oss. Förhandlingar i positiv anda pågår.

Efter den senaste ökning av medlemmar är vi nu uppe i 179 medlemmar som har fibertjänster, till dessa kommer ett tiotal som bara har en fiber framdragen. Ytterligare medlemmar mottages. Kontakta oss för en offert!

Styrelsen

 

Årsmöte den 23 maj i Fotskäls Bygdegård.

Ett trettiotal medlemmar hade mött upp till årsmötet i det fina vädret. Inga större frågor var aktuella på årsmötet, årsmötet förtydligade dock förra årets beslut om återbetalning så att moms inte utgår.

Vad gäller val av styrelse och ordförande så hade Oscar Abrahamsson avböjt omval som ordförande. I stället för Oscar invaldes Per Blomgren, Tittebo, som ordförande i styrelsen. Många känner Per sedan tidigare från bland annat LRF och Kyrkan.

Oscar avtackades av årsmötet med varma applåder, en stor blomma och en plakett för sin stora insats att initiera arbetet med Fotskäls fiberförening och att leda verksamheten som ordförande under uppbyggnadsfasen.

Styrelsen består nu av följande personer:

Per Blomgren, ordförande

Jonny Hylander, vice ordförande

Ingmar Alexandersson, sekreterare

Håkan, Eriksson, kassör

Lars Arnesten

Per Johansson

Urban Karlsson

Monica Olofsson

Anneli Johansson

IMG_0107

Per Blomgren och avgående ordföranden Oscar Abrahamsson

IMG_0109

Hela nya styrelsen samlade för konstituering.

Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig sommar!

Styrelsemöte den 8 februari, 2016.

Hej!

Igår hade styrelsen styrelsemöte. Inga större händelser har skett och arbetet med årsredovisningen pågår.

Några medlemmar har rapporterat att TV-bilden fryser, som om den tappar synk. Efter ett ögonblick blir bilden bra igen. Om detta fel uppträder ofta, flera gånger per kväll, så kontakta oss så skall vi försöka ta reda på vad det beror på. En möjlig orsak kan vara att ljussignalen är för dämpad (svag) fram till er fastighet.

Styrelsen har tillsammans med föreningens revisorer initierat ett arbete att både stärka och förtydliga styrelsens inre arbete genom att skapa tydliga rutiner men även att formalisera den externa revisionen.

Flera har hört av sig sig och vill ansluta sig till vårt nät. Det går bra, vi tar fram offerter i varje fall för vad en anslutning kommer att kosta. Kontakta Urban eller Per för närmare information. I områden utanför föreningens normala arbetsområde rekommenderar vi att en ny förening bildas, där det är möjligt kan de senare hyra anslutningsfiber av oss.

Årsmötet har bestämts till måndagen den 23 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

Nästa styrelsemöte är den 25 april. Till detta möte kommer valberedningen att inbjudas, med dess sammankallande Tore Andersson i Mellby.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen.

 

 

Styrelsemöte den 19 oktober.

Det har varit en lugn sommar och fin höst. Hittills i oktober har det inte regnat en enda millimeter vid Fotskäls SMHI-väderstation. Fyra nya medlemmar har anslutits till nätet, varav tre med abonnemang av fibertjänster. Vi hälsar dem välkomna! Inga större avbrott eller problem har uppstått under sommaren.

Vid senaste styrelsemötet idag var föreningens revisorer inbjudna. Vi diskuterade det framtida revisionsarbetet. Som nämndes sist på årsmötet vill revisorerna ha hjälp i revisionsarbetet. De kommer därför att kontakta revisionsfirma och presentera ett förslag för styrelsen. Styrelsens interna arbete och internrevision av styrelsen diskuterades också. Eftersom föreningen är ny kommer nu arbete att läggas på att skapa bra arbetsrutiner, bland annat vid nya anslutningar och faktureringar.

Vi har även knutit ihop vårt fibernät med Hajoms nät för en eventuell framtida samverkan vid upphandling av tjänster. Vi kommer också med detta att bli mindre beroende i framtiden av Telias telefonväxel i Fotskäl, då vi nu kan ansluta oss till ett större fibernät i Hjorttorp vid väg 156!

Årsmötet i våras var väl besökt. Det stadgeändringsförslag som beslöts första gången  förra året, fastställdes på årsmötet. Den nya stadgan behandlar hur intäkterna vid en ev. försäljning av föreningen någon gång långt i framtiden skall fördelas mellan markägare och delägare i föreningen.

Vi årsmötet beslöts vidare hur det statliga bidraget skall hanteras i föreningen. En del av summan kommer att behållas i föreningen på räntebärande konto för framtida oförutsedda utgifter. En stor del av bidraget kommer medlemmarna tillgodo, då alla som var med i föreningen när bidraget söktes kommer att få tillbaks en del av sina inbetalningar. För de med abonnemang av fibertjänster kommer det hanteras genom att man erhåller ett ”gratis år”. Det är enklare än att betala ut kontanter, vilket kostar pengar och arbete. Vi skickar snart ut en faktura med beloppet noll kronor för att förtydliga detta.

De fem medlemmar utan fibertjänster, med bara indragen fiber, kommer den närmaste tiden att kontaktas av Per i föreningen för en kontant utbetalning av pengar från vår kassör Håkan Eriksson.

Observera att dessa utbetalningar eller ”gratis-år” utan bredbandsavgift gäller av formella skäl bara de medlemmar som var registrerade medlemmar när ansökan till staten om bidrag gjordes. Senare tillkomna medlemmar berör ej!

Några medlemmar upplever störningar ibland. Ifall störningarna är bara i en TV-kanal och de andra är bra, är det fel på utsändningen i den kanalen. Ifall TV-programmen fungerar men internetanslutningen är nere är det likaså ett fel i Telias tjänster.

Ring i så fall Telia på deras telefonnummer: 90 200.

Vid fysiskt fel på fiber-anslutningen, som av-grävning, avbrott eller annat fel: kontakta styrelsen direkt på vårt telefonnummer eller via e-mail.

Trevlig höst önskar,

Styrelsen.

 

 

 

Styrelsemöte den 5 februari.

Vid styrelsemötet igår diskuterades några frågor kring driften av nätet och vår förenings ekonomi.

Statens kvarnar har nu malt klart. Vår förening kommer nu att få 971 252 kronor i bidrag till vårt fibernät. Tidigare har vi erhållit ett förskott på 250 000 kronor. Stödet kommer att utbetalas inom 6 veckor.

Ett preliminärt datum är bestämt från Telia när de fyra nya medlemmarna kommer att kopplas in i noden. Det behövs en ny switch som kommer att installeras i noden, detta gör att leveranstiden är lång. Vi beställde arbetet den 12 december. Med den nya switchen med 24 anslutningar kommer nästa anslutningar av nya medlemmar kan ske snabbare då vi själva kan koppla in dem.  Datum för inkopplingen är preliminärt den 6 mars. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna!

Våra grannföreningar (Hajom, Tostared och Björketorp) arbetar vidare. Vi håller kontakten med dem och vår målsättning är att försöka underlätta för framtida samarbeten genom lämplig dragning av fiber och rör för fiber (kanalisation).

Årsmötet har preliminärt bestämts till den 25 maj, kl. 19 i Bygdegården.

Styrelsen

 

 

 

Ett år har gått….

Hej!

Ett år har gått sedan driftsättningen. Året har passerat utan några större bekymmer. Vi har haft några avbrott hem till enstaka personer och en större avgrävning. Men alla fel har åtgärdats snabbt!

Styrelsen har skickat in den sista begäran om utbetalning av stöd till Länsstyrelsen. Om allt går vägen så bör vi få en betydande summa pengar den närmaste tiden. Men vi måste vara beredda på det också kan ta tid innan allt är klart.

Vi har också fått en beställning från en blivande medlem att ansluta sig till vårt nät. Vi kommer inom den närmaste tiden att ansluta den nya medlemmen och andra eventuella nya medlemmar. Vi tar gärna emot nya medlemmar inom vårt verksamhetsområde. Kontakta styrelsen för en närmare offert på anslutningskostnaden med ett takpris.

Vi kommer även att ansluta oss till Hajoms fibernät vid Mellby. Vi tror att vi i en framtid kan samverka och utverka bättre priser för våra medlemmars fibertjänster om vi är stora. Genom samverka vid upphandlingar med Hajom blir vi större!

Om vi summerar det gångna året kan vi kanske säga att efter en intensiv fas med byggande och duster med Telias administration vid inkopplingen har allt gått över i ett mer lugnare tillstånd med förvaltande av vårt nät.

Det var lustigt hur fort man vande sig vid en bra fiberanslutning med många TV-kanaler!

Med vänliga hösthälsningar från styrelsen!

Glöm inte begära utsättning om du skall gräva i närheten av fiberkabeln. Det är dyrt att reparera en större fiberkabel…