Årsmötet den 13 maj 2013.

Vid årsmötet som hölls i Fotskäls Bygdegård var Kurt Frilén ordförande. Dagordningen bestod av genomgång av aktuellt läge i föreningen och dess ekonomi samt val av styrelseledamöter.

Ekonomin är god och enligt budget. För att betala fiberblåsning mm. kommer ett inbetalning av 5000 kronor att krävas innan sommaren.

Som nya ordinarie ledamöter valdes Monica Olofsson, Annelie Gustafsson och Ingmar Alexandersson på två år, med Bertil Hugosson som suppleant i 2 år.

Styrelsen presenterade ett förslag att modifiera stadgarna för föreningen så att vid en eventuell framtida försäljning skall en köpare erlägga intrångsersättning till markägarna för fibernätet. Fördelningen mellan intrångsersättning och ersättning till delägare skall i så fall bestämmas vid ett framtida årsmöte. Vid nästa årsmöte kommer ett skriftligt förslag igen att presenteras. Föreningen kan inte försäljas förrän 7 år efter att statliga bidrag erhållits.

Arbetet med fiberinstallationen löper på i god takt, blåsningen av fiber i tomrör har påbörjats av DE-Teknik. Senare kommer fibern att svetsas. Daniel medverkade på mötet och berättade hur det går till. Tyvärr har inte alla installerat sina fasaddoser på korrekt sätt. Slangen skall vara fastsatt med förskruvningen i lådan. Några har inte alls installerat dosan.

Tyvärr måste föreningen täcka de extra kostnader som ett återbesök av fiberblåsningen medför. Vi kommer då att debitera faktisk extra kostnad. Behöver du hjälp med installation av fasasdosan kontakta någon i styrelsen! Vänta inte!!

Tidsplanen för det fortsatta arbetet presenteras nedan. Observera att hittills har allt gått fortare än planerat, så det är inte omöjligt att arbetet sker innan utsatt datum!

TIDSPLAN

Område

Grävning

Blåsning

Egen dosa klar

Sträte/Bygdegård

Färdigt 21 Maj

Start 13 Maj

13 maj

Edared

Färdigt 31 Maj

start 3 Juni

24 Maj

Mellby

3-20 juni

20 Juni

5 Juni

Grevared

20 juni-3 juli

1 Juli

20 Juni

Centrum, Höga, Rådahed

Augusti

Augusti

Augusti

Kronäng

Augusti

Augusti

Augusti

Delar Strätev.

Augusti

Augusti

Augusti

Vår målsättning är att fibernätet skall vara i drift i höst om allt går bra! För de som har Telia som tjänsteleverantör nu skall det gå enkelt att överflytta till det nya nätet. Andra bolag kräver uppsägning. Kontrollera din egen uppsägningstid!
P1020642

Figur: Ordförande Kurt Frilén och sekreterare Ingmar Alexandersson leder mötet.

Styrelsen