Kallelse till årsmöte

Årsmötet kommer att vara måndagen den 26 maj, kl. 19 i Fotskäls bygdegård.

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg på mötet. För de som vill hjälpa Monica Olofsson med detta detta, kontakta henne snarast: olofsson.tm@gmail.com eller 0320-630 07.

På mötet kommer sedvanliga årsmötesförhandlingar att ske samt ett stadge-ändringsförslag att beslutas, se nedan.

Fibernätet är efter många om och men besiktigat och klart, detaljer kommer att presenteras på årsmötet. Driften av nätet har i stort sett varit problemfri, vi har bara haft en enda avgrävning av fiber.

De kommunala anslagen och de statliga är på gång. Som vi alla vet så mal statens och kommunens kvarnar sakta men säkert. Förhoppningsvis vet vi mer detaljer tills årsmötet.

En viktig punkt på årsmötet är en föreslagen stadgeändring. Då vi erhåller bidrag kan vi inte sälja vår förening på 7 år. Men om framtida medlemmar skulle vilja göra det så vill vi och många medlemmar ha klart nu hur vi då skall agera. Styrelsens förslag presenteras nedan:

Förslag stadgeändring: Paragraf 21.

Nuvarande lydelse:

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Föreslagen ändring:

§ 21 Upplösning av föreningen

Om medlemmarna vill avveckla eller sälja föreningen avgörs det genom två stämmobeslut på två separata stämmor. Det skall ske genom majoritetsbeslut på stämmorna, som skall vara åtskilda i tid.  Vid den andra stämman skall också beslutas hur tillgångarna skall fördelas mellan medlemmarna i föreningen och som intrångsersättning till de markägare som upplåtit mark för fiberförbindelserna genom markägaravtal.

 

Välkomna till årsmötet!

Styrelsen